WIEMY CZEGO CHCEMY III

Sieć współpracy realizatorów projektów międzynarodowych

 

Warsztaty i doradztwo

WARSZTATY „JAK ZAPLANOWAĆ, NAPISAĆ I ZREALIZOWAĆ PROJEKT MIĘDZYNARODOWY” 
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnicy i uczestniczki otrzymają materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający udział w warsztatach. Zapewniamy również poczęstunek w trakcie pracy. 
Celem warsztatów jest przekazanie podstawowej wiedzy i nabycie umiejętności związanych z planowaniem i realizacją partnerskich projektów międzynarodowych oraz pozyskiwaniem na nie dofinansowań. 
Warsztaty będą trwały 3 dni, po 8 godzin każdego dnia. Odbędzie się 5 tur warsztatów, w 5 lokalizacjach w całej Polsce. 
W warsztatach weźmie udział 45 organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie Polski. Każda z organizacji może wydelegować na warsztaty maksymalnie 2 osoby. 

Zaplanowano następujące bloki tematyczne: 
1. Planowanie projektu: analiza potrzeb klientów i innych interesariuszy organizacji; analiza zasobów (materialnych, organizacyjnych, personalnych) organizacji; określenie problemu do rozwiązania i celów projektu. 
2. Planowanie projektu: Zadania, budżet, harmonogram, zespół, ryzyka, zarządzanie, monitoring i ewaluacja. 
3. Planowanie, inicjowanie i budowania partnerstw i współpracy w projektach międzynarodowych. Wybór partnera/ partnerów do projektu. Rola lidera partnerstwa. 
4. Jak napisać dobrą, spójną i atrakcyjną propozycję projektową w odpowiedzi na konkurs 
projektów - wskazówki dotyczące opracowywanie wniosku o dofinansowanie. 
5. Skuteczna realizacja partnerskich projektów międzynarodowych. Przygotowanie do pracy w projekcie. Strategia realizacji. 
6. Aspekty formalne zarzadzania projektem: metody, narzędzia, procedury, dokumentacja, sposoby działania. 
7. Organizacja i zarządzanie pracą zespołu w projekcie międzynarodowym: skuteczna komunikacja i przepływ informacji w partnerstwie międzynarodowym; różnice międzykulturowe, konflikt, motywowanie. 
8. Przygotowanie organizacji do podejmowania przedsięwzięć międzynarodowych: rozwój organizacji pozarządowej jako projekt. Strategia rozwoju organizacji. 
9. Formalno-prawne aspekty współpracy partnerskiej; rodzaje partnerstw; korzyści i wyzwania współpracy; umowa partnerska. 
10. Możliwości pozyskiwania dofinansowania na realizacje projektów międzynarodowych: m.in. Erasmus+, Kreatywna Europa, Europa dla Obywateli, Fundusz Wyszehradzki, RITA, Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PL-Cz, Pl-Sk), możliwości realizowania działań międzynarodowych w ramach POWER, programy dotacyjne prywatnych organizacji międzynarodowych. 
11. Prezentacja innowacyjnej w skali Polski metody diagnozy problemów społecznych i wypracowywania och rozwiązań: Strukturyzowany Dialog Demokratyczny. Studium przypadku. 

Szczegółowy program warsztatów może ulec zmianie na podstawie danych z analizy potrzeb szkoleniowych zakwalifikowanych na warsztaty Uczestników/Uczestniczek. 
Warsztaty będą prowadzone metodami aktywnymi, angażującymi uczestników w wykonywanie ćwiczeń, zadań, studiów przypadku itp. Warsztaty są planowane jako bardzo praktyczne, oparte na ćwiczeniach w tworzeniu poszczególnych elementów planu projektu międzynarodowego, samego projektu, planowaniu realizacji. Ćwiczenia odbywać się będą w podgrupach. Uczestnicy wychodzą z warsztatów z realną wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi specyfiki planowania, pisania i realizowania projektów międzynarodowych. Mogą podjąć świadomą decyzję, czy organizacja jest już „gotowa” na ten rodzaj współpracy. A jeśli nie – czego potrzeba, by się przygotować.
Wstępnie zaplanowano, jako miejsca szkolenia: Wrocław, Poznań, Gdańsk, Łódź i Lublin. Jednak jeżeli większość zgłoszonych będzie pochodzić z innych/odległych od dużych miast regionów tych województw, warsztaty mogą zostać zorganizowane również w innych miejscowościach/ województwach. 

DORADZTWO – OPRACOWANIE KONCEPCJI PROJEKTU MIĘDZYNARODOWEGO 
Celem procesu doradczego jest wypracowanie koncepcji projektu, którą będzie można wykorzystać do sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu. Koncepcja będzie zawierać: cele, opis grupy docelowej, działania, rezultaty, budżet, harmonogram, plan zarządzania partnerstwem i projektem, plan monitoringu i ewaluacji, analizę ryzyka. 
W doradztwie weźmie udział 20 organizacji z całej Polski. Każda z nich może wydelegować do udziału w doradztwie maksymalnie 2 osoby. Każda z organizacji będzie mieć możliwość skorzystania z 10 godzin doradztwa. 
Doradztwo prowadzone będzie na podstawie zarysów koncepcji projektów przygotowanych przez organizacje po warsztatach. Udział w doradztwie jest bezpłatny. 
Jako przedmiot doradztwa, zaplanowano, m.in., następujące zagadnienia: 
- Sposoby sprawdzenia kwalifikowalności organizacji – tego, czy organizacja formalnie kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania w ramach konkretnych programów/programu; 
- wybór konkretnego źródła dofinansowania pomysłu organizacji na projekt; 
- znalezienie i wybór partnerów: sposoby wyboru partnerów do projektu; szczególnie – partnerów międzynarodowych; 
- omówienie sposobu przygotowania treści do wniosku/ wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie; 
- dopracowanie merytorycznej koncepcji projektu z uwzględnieniem wymagań potencjalnych grantodawców; 
- doradztwo w zakresie opracowania poszczególnych elementów wniosku, szczególnie: budżetu, harmonogramu, planu zasobów (ludzkich, materialnych, organizacyjnych) oraz wzorów listów intencyjnych i umów partnerskich o współpracy. 

Szczegółowy zakres doradztwa zostanie dopasowany do potrzeb konkretnych, zakwalifikowanych organizacji i osób. 

Trenerzy „Wiemy czego chcemy…”: 
Agnieszka Dadak, menadżer projektów, trener - 10 lat doświadczenia w realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych; w tym wielo - partnerskich projektów międzynarodowych (PIW EQUAL, Leonardo da Vinci - Mobilność, Norweski Mechanizm Finansowy, Europa dla Obywateli, Nordic Council of Ministers NGO Programme, PO FIO, ASOS). Od 2006 r. Członek Zarządu międzynarodowej organizacji parasolowej Baltic Network for Adult Learning. W 2012 r. uzyskała certyfikat Project Management Professional potwierdzający kompetencje potwierdzający kompetencje w zarządzaniu międzynarodowymi, wielo-partnerskimi i długoletnimi projektami. Magister psychologii; ukończone studia podyplomowe na kierunku “Zarządzanie projektem europejskim” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (2007); roczne studia w Szwecji w ramach stypendium Instytutu Szwedzkiego. Trener warsztatów rekomendowany przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej “Integracja” (rekomendacja nr 31). Od 2002 roku współpracuje z sektorem pozarządowym jako trener, koordynator projektów i doradca. Ponad 250 godzin szkoleń z zakresu zarządzania partnerskimi projektami międzynarodowymi. 

Rafał Dadak, doradca ds. funduszy, trener: 7 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowań i realizacji projektów (m.in. Program Kultura, NMF-EOG, RPO WSL, PROW, PO FIO, ASOS). Od 2006 r. doradza NGO, firmom i instytucjom w sprawach administracyjnych i prawnych oraz dofinansowań. Pracował w Wydziale EFS Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach; członek Komisji Oceny Projektów. Mgr administracji. Studia podyplomowe - “Zarządzanie Projektem Europejskim” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Szkolenie z Prawa autorskiego i zastosowania licencji Creative Commons (CC). Przygotowanie do pracy innowacyjną metodą Strukturyzowanego Dialogu Demokratycznego (SDD). Od 2006 w III sektorze. 

Jerzy Kraus, doradca ds. funduszy, trener: 6 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowań i realizacji projektów (m.in. Programy MKiDN, RPO WSL, PROW, PO FIO, ASOS). Od 2006 r. doradza NGO, firmom i instytucjom w sprawach administracyjno-prawnych i dofinansowań. Mgr administracji. Szkolenia z zakresu: aspektów prawno-finansowych działalności NGO; Prawa autorskiego; zastosowania licencji CC; obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przygotowanie do pracy innowacyjną metodą Strukturyzowanego Dialogu Demokratycznego (SDD). Od 2006 w III sektorze.