WIEMY CZEGO CHCEMY III

Sieć współpracy realizatorów projektów międzynarodowych

Rekrutacja

REKRUTACJA - FIO 2016 
Do udziału w projekcie zapraszamy członków, pracowników, współpracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych z terenu całej Polski. Każda z organizacji może wydelegować do udziału w warsztatach 2 osoby. 
Rekrutacja do projektu (udział w warsztatach i doradztwie) będzie przebiegała następująco: 
Etap 1: 
1. Organizacje zainteresowane udziałem w projekcie wypełnią i prześlą formularz zgłoszeniowy, zawierający m.in. dane adresowe organizacji, potwierdzenie spełnienia kryteriów formalnych, określenie obszarów i zakresu planowanej współpracy międzynarodowej. 
By zakwalifikować się do udziału w projekcie konieczne będzie spełnienie następujących kryteriów formalnych: 
- Przynajmniej 1 projekt zrealizowany i rozliczony, z wykorzystaniem środków publicznych lub środków od darczyńców prywatnych, w chwili przystąpienia do projektu; 
- przynajmniej 1 osoba zatrudniona na umowę o pracy lub umowę cywilno-prawną w ciągu ostatnich 2 lat; 
- posiadanie pracownika/ współpracownika/wolontariusza komunikatywnie posługującego się językiem angielskim, francuskim, niemieckim lub innym potrzebnym z punktu widzenia planowanego projektu. 

Etap 2: 
2. Rozmowa kwalifikacyjna (spotkanie lub rozmowa telefoniczna/ przez komunikator internetowy). Celem rozmowy będzie wstępna ocena potencjału i realności pomysłów na współpracę międzynarodową oraz przygotowania organizacyjnego, pod względem zasobów ludzkich i materialnego organizacji do takiej współpracy. Również - poznanie motywacji organizacji do udziału w projekcie. Z rozmów sporządzone zostaną notatki. 
Na tej podstawie wybranych zostanie 45 organizacji, które zostaną zaproszone do wydelegowania członków/ pracowników/ współpracowników/ wolontariuszy na warsztaty (maks. 2 osoby z organizacji). 

Etap 3. 
Wybór organizacji do udziału w doradztwie: 
Po warsztatach każda organizacja, zainteresowana udziałem w etapie doradczym, przygotuje ramową koncepcję projektu międzynarodowego, zawierającą: cel projektu, grupy docelowe, planowane działania, rezultaty, ramowy budżet i harmonogram oraz charakterystykę proponowanych partnerów międzynarodowych. 
W wyniku oceny przedstawionych koncepcji nastąpi wybór 20 organizacji zaproszonych do etapu doradztwa. 
Udział w tym etapie projektu jest dobrowolny, zależy od decyzji konkretnych osób/organizacji. 

Kryteria oceny: 
- Kompletność propozycji: 1 - 5 punktów; 
- zgodność propozycji ze specjalizacją/ celami działania organizacji (Statut): 1 - 5 punktów; 
- komplementarność potencjału organizacji (ludzkiego, organizacyjnego, materialnego) w stosunku do propozycji projektu: 1 - 5 punktów; 
- motywacja organizacji - jak pomysł na współpracę wpisuje się w strategię rozwoju organizacji: 1 - 5 punktów. 

Na podstawie ilości łącznie uzyskanych punktów, zostanie ułożona lista rankingowa organizacji. Dwadzieścia z nich, które uzyskają najwyższy wynik, zostanie zaproszonych do etapu doradztwa. 

Etap 4. 
Wszystkie organizacje, które wezmą udział w warsztatach i/lub doradztwie zostaną zaproszone do zarejestrowania się w portalu internetowym wspierającym współpracę partnerską i międzynarodową i korzystania z jego funkcjonalności. 
Pełne uruchomienie portalu poprzedzone zostanie szerokimi konsultacjami społecznymi 
on-line, do których zaproszone zostaną również społeczności lokalne, w tym grupy nieformalne.